กรมเป็นวิทยากรในการสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ และบูรณาการแผนงานด้านยาเสพติดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง “กัญชา : สถานการณ์และการควบคุมกฎหมาย”

สร้างเมื่อ 11/03/2024 16:07

    วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นวิทยากรในการสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ และบูรณาการแผนงานด้านยาเสพติดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง “กัญชา : สถานการณ์และการควบคุมกฎหมาย” ประเด็นการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย การควบคุมกัญชาตามกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบัน สถานการณ์และการควบคุมทางกฎหมายของกัญชาที่จะมีในอนาคต โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ส. โรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์ ประมาณ 300 คน เข้ารับฟังการบรรยาย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร