การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ใช้ระบบ MOPH Financial Data Hub เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลสุขภาพ “ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว”

สร้างเมื่อ 08/03/2024 17:06

    วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ใช้ระบบ MOPH Financial Data Hub เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลสุขภาพ “ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” โดยมีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว พร้อมมอบนโยบายเรื่อง การบริการและเชื่องโยงข้อมูลตามนโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ ฯ และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลการเบิกค่าบริการสาธารณสุข ซึ่งศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงิน (MOPH Financial Data Hub) หรือ “FDH” เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบเพื่อขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลสุขภาพ ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว โดยเชื่อมโยงข้อมูลด้านการรักษาพยาบาล และข้อมูลการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ระหว่างหน่วยบริการและกองทุนสิทธิการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชัน จ.นนทบุรี