การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยครั้งที่ 2/2567

สร้างเมื่อ 07/03/2024 16:43

    วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหารกรม ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีการพิจารณาแผนงาน/โครงการด้านการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ 2 โครงการ ด้านการศึกษาองค์ความรู้และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 4 โครงการ และด้านการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ฯ 4 โครงการ รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)