การประชุมคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง พ.ศ... ครั้งที่ 5/2567

สร้างเมื่อ 07/03/2024 16:39

    วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง พ.ศ… ครั้งที่ 5/2567 โดยมีนายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสอดคล้องของบทบัญญัติในร่างพระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง พ.ศ… ต่อพันธกรณีในอนุสัญญาเดี่ยว ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meetings)