การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 2/2567

สร้างเมื่อ 22/02/2024 14:56

    วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. โดยนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ไตรมาส 2 อาทิ ความก้าวหน้าการพิจารณาดำเนินการตามมาตรา 22 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพ.ศ 2562 พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอในการเพิ่มการผลิตบุคลากรสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ การบริหารจัดการยา LONG ACTING ANTIPSYCHOTIC INJECTABLE เพื่อรองรับ การดูแล ผู้ปวยจิตเวชและยาเสพติด รวมทั้งผลการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การจัดทำร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ…. การขับเคลื่อนสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ และการขับเคลื่อนศูนย์ wellness อัตลักษณ์ไทย ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)