การประชุม Morning Brief 19 ก.พ. 2567

สร้างเมื่อ 19/02/2024 16:41

    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุม Morning Brief โดยมีนายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและติดตามผลการขับคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของกรม โดยมีประเด็นหารือเร่งรัด​ คือ​ การจัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ ให้กำหนดเป็นกิจกรรมของกรมที่แยกออกมาจากโครงการพาหมอไปหาประชาชน แนวทางการออกแบบและเตรียมการก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยหลังใหม่ของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน แนวทางรูปแบบการให้บริการของการแพทย์ทางเลือก ให้แพทย์พยาบาลมาร่วมในการ Services Design รายงานความก้าวหน้าในการสำรวจข้อมูลหมอพื้นบ้าน และการเตรียมพร้อมข้อมูลในการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสังคม แผนงานยุทธศาสตร์ รายการงบดำเนินการงบลงทุนงบอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นๆ ณ​ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี