ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (10-30 มิ.ย.67) (นางสาวสุภาภรณ์ ภูมิโมไนย) เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 11/06/2024 10:25