ประกาสผู้ชนะการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานด้านบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 คน (น.ส.นุชจรีย์ เมืองแตง) เป็นเงินทั้งสิ้น 78,250 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 01/05/2024 13:43