ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ วันที่ 1-30 เม.ย. 67 (นายธรีพล อาภาสุนันท์) เป็นเงินทั้งสิ้น 55,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 04/04/2024 14:18