ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนและบุคลากรดีเด่นประจำปีของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น 3,156 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 22/03/2024 15:29