ข่าวบิดเบือน วิธีปฐมพยาบาลช่วยเหลือคนและสัตว์ที่ได้รับพิษหรือยาเบื่อ ก่อนนำส่งแพทย์