การรับรองหมอพื้นบ้าน

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข/ ประกาศกรม/ รูปแบบการพิมพ์หนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน

1. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ.2562
2. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
3. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
4. ประกาศกรมฯ กำหนดแบบลงราชกิจจานุเบกษา
5. ประกาศคณะกรรมการ ฯ โรคต้องห้ามมิให้การรับรองเป็นหมอพื้นบ้าน
6. ประกาศคณะกรรมการ ฯ ลักษณะ ประเภท หรือกรรมวิธี
7. รูปแบบการพิมพ์หนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน

เอกสารประกอบขอรับการพิจารณารับรองการเป็นหมอพื้นบ้าน

แบบ ม.บ.1 แบบคำขอเสนอรายชื่อ
แบบ ม.บ.2 แบบคำขอต่ออายุ
แบบ ม.บ.3 แบบหนังสือรับรอง
แบบ ม.บ.4 แบบคำขอใบแทน
แบบ ม.บ.5 แบบทะเบียนการรักษา
แบบ ม.บ.6 แบบคำขออุทธรณ์