ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ วิธีการประเมินบุคคล กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมฯ

สร้างเมื่อ 26/04/2024 08:53