การประชุม Morning Brief วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

สร้างเมื่อ 09/07/2024 16:32

      วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 07.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุม Morning Brief โดยมีคณะผู้บริหารกรม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อมอบหมายและติดตามผลการขับคลื่อนภารกิจสำคัญต่าง ๆ อาทิ การจัดแถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาล การจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยระดับภาค การนำเสนอเพื่อรับการประเมินรางวัล PMQA ณ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)