การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 3/2567

สร้างเมื่อ 09/07/2024 16:30

      เวลา 13.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดี คณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมมีการติดตามความคืบหน้าการจัดสวัสดิการเพื่อเจ้าหน้าที่บุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การชำระค่าธรรมเนียมบำรุงพื้นที่ที่ค้างชำระพร้อมค่าปรับ “ร้านค้าการบูรเดลี่” การต่อสัญญาเช่า “ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย” การเช่า “ร้านจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน” ของร้านสตาร์ท ทราเวล (Start Travel) การเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2564-2567 และการแก้ไขสัญญาเช่าพื้นที่ประกอบกิจการ “ร้าน Black Canyon Coffee” รายงานสถานะรายรับ-รายจ่าย เงินสวัสดิการ รวมทั้งได้มีการพิจารณา (ร่าง) การใช้รถยนต์ราชการเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับเจ้าหน้าที่บุคลากรกรม การขอเช่าใช้พื้นที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ร้านค้า “การบูรเดลี่” ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี