การประชุมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Office OPO) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 2/2567

สร้างเมื่อ 21/06/2024 16:44

      วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Office OPO) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 2/2567 โดยมีผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวะระเสนอพิจารณาเรื่องแนวทางการเก็บรักษาและการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคล (Data Retention and Disposal Policy) และเรื่องข้อตกลงระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา 40 ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก