การประชุมคณะทำงานประเมินความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ครั้งที่ 2/2567

สร้างเมื่อ 17/06/2024 16:49

      วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ครั้งที่ 2/2567 โดยมี ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล ผู้อำนวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ คณะกรรมการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจาณาการประเมินความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร ครั้งที่ 2/2567 และหารือแผนแนวทางการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี