การประชุมคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2

สร้างเมื่อ 17/06/2024 14:36

      วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการประชุมคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2 (การนำเสนอวีดิทัศน์) และพื้นที่ดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประเภทโรงพยาบาลศูนย์/ ทั่วไป ประเภทโรงพยาบาลชุมชน ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ซึ่งจะนำเสนอผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือก ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2567 โดยมีนางศุภวรรณ พันธ์บูรณะ ที่ปรึกษากรม พร้อมด้วยคณะกรรมการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมการบูร อาคาร 3 ชั้น 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.นนทบุรี