การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานหรือโครงการของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 8/2567

สร้างเมื่อ 10/06/2024 16:44

      วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 15.30 น. น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานหรือโครงการของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 8/2567 โดยมีนายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดี นายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย คณะผู้บริหารกรม และคณะทำงานเข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมพิจารณา แผนงาน/โครงการ ด้านการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ จำนวน 1 โครงการ ด้านการศึกษาองค์ความรู้และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาฯ จำนวน 4 โครงการ และด้านการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ จำนวน 3 โครงการ รวมพิจารณาทั้งสิ้น 8 โครงการ ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)