กรม เดินทางเข้าเยี่ยมชมหน่วยบริการเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการ “สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุและสามเณร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร”

สร้างเมื่อ 09/06/2024 16:34

      วันที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรกรม เดินทางเข้าเยี่ยมชมหน่วยบริการเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการ “สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุและสามเณร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร” โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ร่วมออกหน่วยบริการด้านแพทย์แผนไทย อาทิ การตรวจ วินิจฉัย และให้คำแนะนำแก่ผู้มารับบริการ ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร