กิจกรรม"ส่งเสริมการดูแลสุขภาพทางกายด้วยการเต้นจังหวะ บาสโลบ (Paslop)"

สร้างเมื่อ 05/06/2024 11:00

      วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 15.30 น. นางเอ็นดู วิเรปะนะ เลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวเปิดกิจกรรม”ส่งเสริมการดูแลสุขภาพทางกายด้วยการเต้นจังหวะบาสโลบ (Paslop)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี ของบุคลากรกรมรวมทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายการองค์กร แห่งความสุข (Happy Workplace)ให้บุคลากรเกิดความสมดุลระหว่าง ชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตน โดยกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันพุธ เวลา 15.30 – 16.30 น. ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน 2567 ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกรมจะสลับขึ้นเป็นผู้นำการเต้นในแต่ละสัปดาห์ ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคาร 2 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี