การประชุม Morning Brief วันที่ 5 มิถุนายน 2567

สร้างเมื่อ 05/06/2024 10:54

      เวลา 07.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุม Morning Brief โดยมีนายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อมอบหมายและติดตามผลการขับคลื่อนภารกิจสำคัญต่าง ๆ อาทิ การประชุมเตรียมการจัดงานแสดงวิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อน IGNITE THAILAND เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 การเดินทางไปราชการเพื่อเปิดอาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยฯ สาขาเขตสุขภาพที่ 8 จ.อุดรธานี เตรียมการพิธีเปิดการอบรมนวดไทย 150 ชั่วโมง การคัดเลือกสมุนไพรอัตลักษณ์ 76 จังหวัด ความก้าวหน้าการออกแบบฐานพระพุทธรูปประจำกรมฯ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ ซึ่งมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 41 โครงการ ณ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี