การประชุมเตรียมการจัดงานแสดงวิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อน IGNITE THAILAND ยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์และสุขภาพโลก (Wellness & Medical Hub)

สร้างเมื่อ 04/06/2024 10:49

      วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้แทนบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานแสดงวิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อน IGNITE THAILAND ยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์และสุขภาพโลก (Wellness & Medical Hub) โดยมี นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นปรธานการประชุม ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางการจัดงานแสดงวิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อน IGNITE THAILAND ให้มีการจัดนิทรรศการ 3 ประเด็น ได้แก่ Thai Wellness Spa and Nuad Thai, Medical Tourism For All, และ Herbal Products Wellness ณ ห้องประชุมอธิบดี ชั้น 8 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)