การประชุมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 1/2567

สร้างเมื่อ 28/05/2024 16:25

      วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรกรมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการเสนอแบบฟอร์มบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Record of Processing Activities: ROPA) การแจ้งจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกรม (Consent form) การแจ้งจัดทำคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) การแจ้งมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แบบตรวจการกำกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Regulator Checklist) หรือ ICO Framework Model และพิจารณาแผนและขั้นตอนการดำเนินงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งกระบวนงานตามแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ ห้องประชุมการบูร อาคาร 3 ชั้น 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี