การประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน (STOP SEXUAL HARASSMENT IN THE WOURKPLACE)

สร้างเมื่อ 28/05/2024 16:22

      วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน (STOP SEXUAL HARASSMENT IN THE WOURKPLACE) โดยมี นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช อดีตข้าราชการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ลักษณะการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หลักการพื้นฐานในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ LIVES การรับฟัง (Listen : L) การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นและความกังวล (Inquire about Needs and Concerns : I) การทำให้ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเห็นว่าตนเองมีคุณค่า (Validate) การส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย (Enhance Safety) การช่วยเหลือ (Support) รวมทั้งช่องทางและวิธีการร้องทุกข์ในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี