การประชุมหารือด้านการกงสุลระหว่างสหราชอาณาจักร - ไทย ครั้งที่ 3 (The 3rd United Kingdom - Thailand Consular Dialogue) เพื่อหารือประเด็นที่จะผลักดันในความร่วมมือด้านกงสุลระหว่างสหราชอาณาจักร - ไทย ในอนาคต

สร้างเมื่อ 09/05/2024 16:35

      วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมการประชุมหารือด้านการกงสุลระหว่างสหราชอาณาจักร – ไทย ครั้งที่ 3 (The 3rd United Kingdom – Thailand Consular Dialogue) เพื่อหารือประเด็นที่จะผลักดันในความร่วมมือด้านกงสุลระหว่างสหราชอาณาจักร – ไทย ในอนาคต โดยมีนาง Jennifer Anderson อธิบดีกรมการกงสุลสหราชอาณาจักร เป็นประธานร่วม และหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมการหารือดังกล่าว ซึ่งได้มีการหารือในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การย้ายถิ่นฐาน ความผิดลหุโทษต่อบุคคลสัญชาติไทย การแจ้งจับ การตีความในศาล เหยี่ยของการข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศ รวมทั้งประเด็นเรื่องกัญชา ผลกระทบของการทำให้กัญชาถูกกฏหมายเพื่อการบริโภคและนันทนาการ และประเด็นอื่น ๆ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพมหานคร