การประชุมหารือการส่งเสริมและขับเคลื่อนวัตถุดิบสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก

สร้างเมื่อ 01/05/2024 16:12

      วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรกรมที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือการส่งเสริมและขับเคลื่อนวัตถุดิบสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ได้มีการรายงานการดำเนินการของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในประเด็นสมุนไพรที่มีศักยภาพและสมุนไพรอัตลักษณ์ประจำ 77 จังหวัด แนวทางการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดี (GACP) ของพืชสมุนไพร การผลิตยาสมุนไพรของโรงพยาบาล WHO GMP ทั่วประเทศ และมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งพิจารณาแผนการดำเนินงานส่งเสริมและขับเคลื่อนวัตถุดิบและสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก ณ ห้องประชุมสำนักอธิบดี ชั้น 2 อาคารฝึกอบรมด้านมาตรฐานการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร