การประชุม Morning Brief 1 พฤษภาคม 2567

สร้างเมื่อ 01/05/2024 16:08

      วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุม Morning Brief โดยมี นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม เพื่อมอบหมายและติดตามผลการขับคลื่อนภารกิจต่าง ๆ อาทิ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการจ่ายค่าบริการที่มีการบันทึกเข้าไปในระบบ และส่วนที่ขอสนับสนุนเพิ่มขึ้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะพยายามสนับสนุนให้ถึงเป้าหมาย เตรียมเสนอการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน เป็นนโยบาย 100 วัน และ 1 ปีข้างหน้า การปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ (เรือนไทย) โครงสร้างและอัตรากำลัง โดยให้หน่วยงานสำรวจโครงสร้างภายใน ภารกิจงาน อัตรากำลัง และจัดทำรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราเดิม และอัตราที่จะขอเพิ่ม รวมทั้งติดตามผลการใช้งบประมาณของกรม และแผนงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมารจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี