การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานหรือโครงการของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 6/2567

สร้างเมื่อ 11/04/2024 01:02

      วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานหรือโครงการของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 6/2567 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหารกรม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม องค์ประประชุมได้มีการพิจารณา แผนงานหรือโครงการด้านการศึกษาองค์ความรู้และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และด้านการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ฯ จำนวน 10 โครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 2 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)