การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 3/2567

สร้างเมื่อ 09/04/2024 00:57

      วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 3/2567 เพื่อติดตามความก้าวหน้า และผลการดำเนินงาน ได้แก่ การจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ผลการเบิกจ่ายงบกลาง COVID-19 งบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์เงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแผนด้านการสร้างระบบการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2567 ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน สวัสดีการบ้านพักพยาบาลวิชาชีพ และการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2567 ในช่วง 7 วันอันตราย โดยมีนายแพทย์ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี