การประชุม Morning Brief วันที่ 3 เมษายน 2567

สร้างเมื่อ 04/04/2024 15:37

      วันที่ 3 เมษายน 2567 2567 เวลา 07.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุม Morning Brief โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและติดตามผลการขับคลื่อนภารกิจต่าง ๆ อาทิ การศึกษาเส้นประธานสิบ ทางการแพทย์แผนไทยของเรามีการศึกษาเทียบเคียงกับการแพทย์แผนตะวันตก กระบวนการได้มาซึ่งตำรับยา 324 ตำรับ เป็นแห่งชาติ การจัดการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการทางการแพทย์แผนไทย ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ การเปิดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย แนวทางการเบิกจ่ายการจัดบริการทางการแพทย์แผนไทยในระบบบริการ ของ สปสช. ณ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี