1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน พระบรมราโชวาท ปี 2567

สร้างเมื่อ 01/04/2024 10:13

      ประวัติวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เริ่มจัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2472 ซึ่งถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่วางระเบียบข้าราชการพลเรือนไทยให้มีมาตรฐานเดียวกัน เหตุผลที่เลือกวันที่ 1 เมษายน เป็นวันที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2472 เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนไทยสมัยใหม่

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงพระราชทานพระบรมราโชวาท พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 ความว่า
   “หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้น อาจแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตน ให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ อีกส่วนหนึ่งคือ การร่วมกับชาวไทยทุกคน ในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมือง. จึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่าย ตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์”


ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันที่ 25 มีนาคม พุทธศักราช 2567

dtam-info-Day-01-April-2