การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2/2567

สร้างเมื่อ 26/03/2024 16:40

    วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบและติดตามประเด็นต่าง ๆ อาทิ ร่างกฎหมายลำดับรองซึ่งออกตามความในมาตรา 61 และร่างกฎหมายลำดับรองซึ่งออกตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพ.ศ 2542 ณ ห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.นนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)