การอบรมหลักสูตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง รุ่นที่ 2 ได้มีการบรรยายในหัวข้อ “การเสริมสร้างสุขภาพเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”

สร้างเมื่อ 15/03/2024 18:52

    วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง รุ่นที่ 2 ได้มีการบรรยายในหัวข้อ “การเสริมสร้างสุขภาพเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” มุ่งเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับ แนวทางการเสริมสร้างสุขภาพ และพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อสุขภาพ การสร้างความสมดุลให้กับชีวิตโดยใช้ธรรมชาติบำบัด และการส่งเสริมวิถีชีวิตตามทิศทางที่สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ โดยมีผู้บริหารระดับสูงทั้งในภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการอบรม ประมาณ 90 คน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่กรมได้มีการจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ และรับบริการ จำนวน 4 บูธ ได้แก่ อาหารกินเป็นยา นวดไทย มณีเวช และการสร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบำบัด SKT บริการการนวดไทย และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ณ ห้องพระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอัศวินแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ