การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 21

สร้างเมื่อ 15/03/2024 15:31

    วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 21 โดยมีนายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ที่ปรึกษากรม นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะอนุกรรมการดำเนินงานฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ กำหนดวันจัดงาน สถานที่ และธีมการจัดงาน วีดีทัศน์สรุปภาพรวมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 20 การประชาสัมพันธ์งานมหกรรม การประชุมวิชาการประจำปี การประกวดผลงานวิชาการ และตลาดความรู้ รวมถึงโครงสร้างในการขับเคลื่อนงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ในปีนี้ และได้มีการพิจารณาแผนผังการจัดงานนิทรรศการมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.นนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)