การประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สร้างเมื่อ 13/09/2023 16:15
pr2110-13092566

     วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย ผู้บริหาร บุคลากรกรมฯ และผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เข้าร่วมการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2 ภายใต้ประเด็นการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ประเด็น Agenda Base : ประเด็นที่ 1 Health for wealth และประเด็นนิเทศงานตามตัวชี้วัดของกรม ณ ห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)