การอบรมเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตยาจากสมุนไพร

สร้างเมื่อ 13/09/2023 16:13
pr2109-13092566

     วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรม
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการอบรมเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตยาจากสมุนไพร โดยมี นายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย ผู้บริหาร บุคลากรกรมฯ และบุคลากรทางการแพทย์แผนไทย เข้าร่วมการอบรม ซึ่งมี ดร.ภญ.รุจิรา หวังธีระประเสริฐ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นวิทยากร ร่วมบรรยาย เรื่อง “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับผู้ได้รับยกเว้น ตามมาตรา 18(1) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566” และดร.ภญ.สุภัททรา รังสิมาการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นวิทยากร ร่วมบรรยาย เรื่อง การควบคุมคุณภาพยาแผนไทย ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 6 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)