การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการทั่วไป กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 1/2567

สร้างเมื่อ 11/03/2024 15:59

    วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการทั่วไป กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ในหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ณ วันที่ 1 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี