การประชุม Morning Brief วันที่ 7 มีนาคม 2567

สร้างเมื่อ 07/03/2024 16:40

    เวลา 07.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก เป็นประธานในการประชุม Morning Brief โดยมี นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามและ มอบหมายภารกิจสำคัญของกรม อาทิ มอบกองวิชาการและแผนงาน วางแผนและบริหาร จัดการทีมที่จะต้องช่วยในเรื่องการดูแลสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้โครงการการดูแล พระสงฆ์ ที่ประเทศอินเดีย โดยให้ทำเป็นโครงการจิตอาสาแพทย์แผนไทยทั่วประเทศ มอบโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ เข้าร่วมโครงการบัตรประชาชนใบเดียว จ.นครราชสีมา ในวันที่ 30 มีนาคม 2567 และวิเคราะห์ว่าจะสามารถเชื่อมกิจกรรมด้านการแทพย์แผนไทย ของส่วนกลางได้อย่างไร มอบกองคุ้มครองภูมิปัญญาฯ วิเคราะห์ข้อมูลและโครงสร้างตัวยา แต่ละตำรับ ของตำรับยา 324 รายการ และทำเรื่องราวของการทำงานพื้นที่คุ้มครองด้าน สมุนไพร โดยให้แสดงถึงความสำคัญของแต่ละภูมิภาค มอบกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ นัดหารือบริษัทเอกชน สมาคมผู้ผลิต หอการค้า เพื่อหารือเรื่องการนำตำรับยาของชาติ ไปใช้ในการผลิต รวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์ ตาม พรบ.คุ้มครองฯ มอบโรงพยาบาล การแพทย์แผนไทยฯ และกองพัฒนายาฯ กำหนดลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่/ งานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ปลูกสมุนไพร/ สมุนไพรกัญชา จ.พะเยา ในช่วงบ่ายของวันที่ 19 มีนาคม 2567 และมอบกลุ่มงานวิจัยร่วมกับกองพัฒนายาฯ เตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอของบ ประมาณโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ พิจารณา ณ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี