ประชุมศูนย์อำนวยการพัฒนาแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอัจฉริยะ (Smart Healthcare Thai Traditional Medicine : SHTTM)

สร้างเมื่อ 13/09/2023 10:59
pr2104-13092566

     วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรม การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการพัฒนาแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรอัจฉริยะ (Smart Healthcare Thai Traditional Medicine : SHTTM) โดยมี ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานผู้บริหาร บุคลากรกรมฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)