การประชุม Morning Brief เพื่อหารือและติดตามภาระกิจต่างๆ ของกรม 23 ก.พ. 2567

สร้างเมื่อ 23/02/2024 16:10

    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุม Morning Brief โดยมี นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามและหารือภารกิจและนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรม อาทิ ประเด็นจากการประชุมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND รัฐบาลมีเป้าสำคัญในการส่งเสริม ผลักดันการแพทย์แผนไทย สปาไทย นวดไทย สมุนไพรไปสู่เวทีโลก ซึ่งกรมต้องเร่งเตรียมรับสนองนโยบาย โดยให้มีการเตรียมข้อมูลด้านภาระงาน และด้านกำลังคน การเตรียมสถานที่เพื่อเสนอก่อสร้างศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทย โดยมอบให้โรงพยาบาลการแทพย์แผนไทยฯ ศึกษารายละเอียด และนำเสนอข้อมูลในครั้งต่อไป เตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการจังหวัดพัทลุง เพื่อเข้าร่วมโครงการพาหมอไปหาประชาชน รวมทั้งกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ และกรมต้องทบทวนบทบาท หน้าที่ ภารกิจให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ณ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี