กรมเข้าชี้แจงและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการแยกกัญชงออกจากกฎหมายว่าด้วยกัญชาจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่

สร้างเมื่อ 23/02/2024 16:05

    วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมชี้แจงและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการแยกกัญชงออกจากกฎหมายว่าด้วยกัญชาจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ และหากแยกกัญชงออกจากกฎหมายว่าด้วยกัญชาจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไร รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมเพื่อพิจารณาญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการแยกกัญชงออกจากกฎหมายว่าด้วยกัญชา โดยมี นายทศพร เสรีรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 408 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ