การประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567

สร้างเมื่อ 19/02/2024 16:51

    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณา (ร่าง)กรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน แนวทางการพัฒนาต่อยอด Herbal Champion ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ 2566 – 2570 ในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สมุนไพรแห่งชาติ รวมทั้งการสมัครเข้าร่วมโครงการเมืองสมุนไพรของจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมการบูร อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข