การประชุม Morning Brief

สร้างเมื่อ 15/02/2024 15:49

  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุม Morning Brief โดยมีนายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดี นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและติดตามผลการขับคลื่อนภารกิจต่าง ๆ อาทิ การจัดทำข้อมูลรายละเอียดที่มาของหมอพื้นบ้าน การจัดกิจกรรมการออกหน่วยการแพทย์แผนไทยเพื่อเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสฉลอง 72 พรรษา พรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ข้อสรุปจากการเข้าร่วมประชุมนำเสนองบประมาณ และการจัดงานเพื่อรำลึกถึงผู้มีพระคุณ ครู อาจารย์ ของกรมการแพทย์แผนไทยฯ รวมทั้งให้มีพิธีไหว้ครู และการจัดกิจกรรมรดน้ำ ขอพร เนื่องในวันปีใหม่ไทย พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในแต่ละประเด็น ณ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี