การแพทย์พื้นบ้านกับการใช้สมุนไพร ในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง