ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการและตรวจสอบคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 29-1/2567 เป็นเงินทั้งสิ้น 7,242 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 24/06/2024 16:45