ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาผลิตกล่องบรรจุตำรับเมตตาโอสถและตำรับการุณย์โอสถ ขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตร จำนวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 369,150 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 13/05/2024 15:58