ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการขอรับมอบอำนาจดำเนินการแทนจากคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นเงินทั้งสิ้น 730 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาฯ)

สร้างเมื่อ 14/02/2024 16:10

Powered By EmbedPress