กรมการแพทย์แผนไทยฯ ขยาย รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 11 จ.ชุมพร ยกระดับเป็นต้นแบบ และแหล่งเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ภาคใต้ ตอนบน

สร้างเมื่อ 24/05/2024 15:38