การกดจุดสะท้อนเท้าฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยหลอดเลือดและสมองและฝึกปฏิบัติ